Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Europrofs.nl, verder aan te duiden als: “Europrofs.nl”, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Europrofs.nl overeengekomen worden.
1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Europrofs.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Europrofs.nl een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Europrofs.nl niet, tenzij deze schriftelijk door Europrofs.nl zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Europrofs.nl een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Europrofs.nl niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart onweersproken laat.
Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle door Europrofs.nl gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, productspecificaties enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.3 Door Europrofs.nl verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4 Het Europrofs.nl huismerk kan soms afwijken van de getoonde verpakkingen, de omschreven kwaliteit van het product is echter gegarandeerd.
2.5 Europrofs.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, (deelse) betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.
Artikel 3 Opdracht
3.1 De afnemer is ten opzichte van Europrofs.nl volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.
3.2 Europrofs.nl biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten per e-mail, fax, brief of via de website te plaatsen. Na ontvangst van de factuur is de afnemer verplicht het totaalbedrag van de bestelling per ommegaande te voldoen, tenzij de afnemer en Europrofs.nl vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen. Inkooporders dienen voorzien te zijn van klantnummer, juiste artikelnummers en juiste besteleenheid. Inkooporders met een orderwaarde onder € 100,- excl. BTW worden verwerkt met order/verzendkosten.
3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Europrofs.nl dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door Europrofs.nl geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Europrofs.nl aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd “Klantidentificatie”). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. Europrofs.nl is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.
3.4 Europrofs.nl is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer. Europrofs.nl is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Europrofs.nl toegekende Klantidentificatie.
3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Europrofs.nl schade lijdt, dient de afnemer Europrofs.nl hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Europrofs.nl onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.
Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Europrofs.nl de ontvangst van een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd of nadat Europrofs.nl met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Europrofs.nl slechts voor zover zij door Europrofs.nl schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 5 Prijzen
5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW als ook exclusief kosten van verzending. Prijzen worden op de artikelinformatiepagina’s en gedurende het bestelproces zowel exclusief als inclusief BTW weergegeven.
5.2 Ten aanzien van opdrachten geldt dat een opslag voor logistieke kosten in rekening wordt gebracht. De hoogte van de in rekening te brengen vergoeding is afhankelijk van het orderbedrag. Europrofs.nl behoudt het recht de hoogte van deze vergoeding aan te passen.
5.3 De prijzen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Europrofs.nl geen invloed op heeft, worden met variabele prijzen aangeboden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Europrofs.nl totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.
6.2 De afnemer mist het recht de door Europrofs.nl geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
6.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Europrofs.nl, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Europrofs.nl gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Europrofs.nl tot het vorderen van kosten van schade en interesten.
6.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, zorgvuldig om te gaan met de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
6.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Europrofs.nl berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.
6.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Europrofs.nl.
Artikel 9 Termijn en Levering
8.1 Alle door Europrofs.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Europrofs.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
8.2 Overschrijding van de door Europrofs.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
8.3 De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar blijkt zal Europrofs.nl de afnemer tijdig informeren en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden. Eventuele vooruitbetaalde bedragen worden dan door Europrofs.nl binnen 30 dagen terugbetaald.
8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Europrofs.nl de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Europrofs.nl gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf magazijn of fabrikant. Vanaf het moment van ontvangst van de goederen door de afnemer gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
8.7 Levering geschiedt altijd achter de eerste drempel van de eerste deur. Indien u de bezorger opdracht geeft tot verdere levering dan de 1e drempel van de eerste deur kunt u een marktconforme nacalculatie verwachten. Een uitzondering zijn palletzendingen groter dan een standaard europallet. Deze zendingen worden ongelost geleverd en dient u zelf te zorgen voor het lossen uit de vrachtwagen.
8.8 Voor palletzendingen met levering op de Waddeneilanden is er een toeslag mogelijk, onze klantenservice zal u hierover voor levering informeren.U behoudt het recht om de koop te ontbinden als u zich niet kunt vinden in deze extra kosten.
8.9 Palletzendingen worden altijd 1x aangeboden, indien u niet aanwezig bent kan er een transporttoeslag worden berekend voor een 2e zending met een maximum van € 50,- excl. BTW.
Artikel 9 Transport
9.1 Europrofs.nl bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van Europrofs.nl tot het moment van ontvangst van de goederen door afnemer. Zakelijke klanten dienen binnen 24 uur eventuele transportschade en manco’s te melden via de retourprocedure, buiten deze termijn vervalt het eventuele recht op vervanging of vergoeding. Zichtbare schade aan de verpakking dient direct te worden vermeld bij de vervoerder, indien u dit niet meldt vervalt het eventuele recht op vervanging of vergoeding. Bij retourzending van de goederen door afnemer geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de afnemer. Bij beschadiging of zoekraken van de door afnemer teruggezonden goederen is afnemer verantwoordelijk voor de kosten hiervan. Nog openstaande bedragen voor de betreffende order dienen door afnemer te allen tijde volledig te worden voldaan. Alleen indien de goederen onbeschadigd op het retouradres zijn aangekomen zal Europrofs.nl overgaan tot kwijtschelding van openstaande bedragen of terugbetaling van reeds voldane bedragen. Indien u een zending weigert, zijn voor onze zakelijke klanten de standaard retourvoorwaarden van toepassing conform de retourvoorwaarden op onze website. Voor particuliere afnemers volgt Europrofs.nl altijd de wet koop op afstand.
Artikel 10 Reclame
10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Europrofs.nl slechts in behandeling genomen indien zij binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Europrofs.nl kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
10.4 Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers en aantallen binnen 14 dagen na ontvangst. Europrofs.nl zal op basis hiervan een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 14 dagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken naar het distributiecentrum van Europrofs.nl te worden opgestuurd dan wel dienen de goederen gereed te liggen voor het ophalen door de vervoerder van Europrofs.nl. Bij het terugzenden van de producten dient het retournummer duidelijk vermeld te worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel producten die compleet zijn, in onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden geretourneerd en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Europrofs.nl, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer.Voor consumenten is de wet koop op afstand van toepassing. Creditering zal uiterlijk binnen 10 dagen plaatsvinden.
Artikel 11 Garantie en aansprakelijkheid
11.1 Europrofs.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
11.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie, Europrofs.nl verstrekt geen garantie of service op artikelen die niet bij Europrofs.nl zijn gekocht.
11.3 Europrofs.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Europrofs.nl.
11.4 Europrofs.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
11.5 Indien Europrofs.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
11.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen;
a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Europrofs.nl of de fabrikant zijn verricht;
b. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
c. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
11.7 De afnemer is gehouden Europrofs.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Europrofs.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen. De afnemer is verplicht het product aan Europrofs.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie-aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
11.8 Europrofs.nl volgt de fabrieksgarantie van de desbetreffende fabrikant buiten de wettelijke garantietermijn. Standaard betreft dit een carry-in garantie tenzij dit anders vermeld is op de productpagina van het defecte artikel. Indien er sprake is van een gebruikersfout kunnen er onderzoekskosten / reparatiekosten worden berekend. Deze kosten zullen altijd voor de reparatie met de afnemer worden gecommuniceerd.
11.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Artikel 12 Overmacht
12.1 In geval van overmacht is Europrofs.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Artikel 13 Verzuim
13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
b. Europrofs.nl goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
13.2 Europrofs.nl is in de in 13.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Europrofs.nl verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
Artikel 14 Persoonsgegevens
14.1 Europrofs.nl zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Europrofs.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy-regel- en wetgeving in acht.
14.2 U kunt altijd aan Europrofs.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Europrofs.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Europrofs.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken.
14.3 Een nieuwsbrief wordt uitsluitend toegezonden wanneer u zich daar tijdens registratie actief (opt-in) voor hebt opgegeven. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Europrofs.nl hiervan op de hoogte stellen.
Artikel 15 Levering buiten Nederland, maar binnen de EU
15.1 Om in aanmerking te komen voor het ICL-tarief (intracommunautaire levering) dient u een geldig BTW-nr op te geven dat overeenstemt met het vestigingsadres van uw onderneming of stichting.
15.2 Orders voor apparatuur waarvoor afzonderlijke heffingen in het land van aflevering gelden, worden niet uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn scanners en kopieerapparaten in België.
Artikel 16 Toepasselijk recht
16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Gouda of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Europrofs.nl, tenzij anders is overeengekomen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »